Vedtægter for foreningen EJER BJERGE

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Ejer Bjerge

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at understøtte og inspirere til et godt og aktivt liv for beboerne i Tåning, Hylke og Ovsted Kirkesogne. Dette kan ske gennem støtte og tilskyndelse til sociale, kulturelle, sportslige og andre aktiviteter, der kan styrke og udvikle området på tværs af foreninger og institutioner. Særligt kan foreningen

 • Udgive et fælles magasin for området
 • Etablere og drive fælles kommunikation på relevante platforme
 • Tage initiativ til aktiviteter, der fremmer formålet
 • Nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af relevante og engagerede personer.

Stk. 2 Foreningen fungerer også som lokalråd for Landsbyordningen Ejer Bavnehøj Skoledistrikt. Lokalrådets formål er at fremme bosætning, aktiviteter og ideer til udvikling af distriktets Landsbyordning, institutioner og foreninger. Lokalrådet skal ligeledes bidrage til at fremme erhvervsudvikling, byudvikling samt markedsføring af distriktet. Lokalrådet er bindeled mellem området og Skanderborg Kommune og andre offentlige instanser

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver etableret forening og institution i Tåning, Hylke og Ovsted Kirkesogne, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Hver forening og institution er repræsenteret med en stemme.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved e-mail til foreningen ved formanden eller kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår og med mindst en måneds varsel. Stk.

4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev/mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Formandens beretning
 • 3. Regnskabsaflæggelse
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 5. Fastsættelse af kontingent
 • 6. Godkendelse af budget
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • 8. Valg af 2 suppleanter
 • 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • 10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer i §9 og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 og i ulige år 3 medlemmer, samt 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans fravær kassereren – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20. oktober 2009. Vedtægterne er revideret på ordinær generalforsamling 5. marts 2013 og 3. april 2018. Dirigentens underskrift: